Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011 – 2016

Valtioneuvosto hyväksyi 15. joulukuuta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2011–2016. Suunnitelmassa korostetaan koulutuksellista tasa-arvoa kaikilla koulutusasteilla. Tavoitteena on vähentää sukupuolten ja alueiden välisiä osaamis- ja koulutuseroja sekä sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumisessa.

 Tavoitteen saavuttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kaikki koulutusasteet kattavan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman, jonka valtioneuvosto hyväksyy vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hallitus toteuttaa koulutustakuun osana yhteiskuntatakuuta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu on koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen keskeinen peruste. Takuun toteuttamiseksi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan siten, että perusasteen päättäneiden ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa.

Kehittämissuunnitelma vahvistaa elinikäistä oppimista ja luo opinpolun jatkumoa varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Koulutuksen sisältöjä ja rahoitusta uudistetaan ja laatua edistetään kaikilla koulutusasteilla.

Yhteistyötä ja joustavuutta toisella asteella

Toisen asteen koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamiseksi käynnistetään toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma, jolla lisätään oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ohjelmalla tuetaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen toimipisteverkon muodostumista.

Ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina. Lukiokoulutusta ja ammatillisia tutkintoja uudistettaessa parannetaan mahdollisuuksia rakentaa joustavia opintopolkuja ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen. Ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä lukion oppimäärän suorittamista rinnakkain kehitetään saatujen kokemusten ja tehtyjen arviointien pohjalta.

Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm. yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja.

Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Uusi koe tulee käyttöön kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilastutkinnon opiskelijavalinnoissa hyödyntämisen mahdollistamiseksi varmistetaan tutkintoon sisältyvien koearvosanojen vertailukelpoisuus yli koerajojen ja kirjoituskertojen.

Kaikille avoimeen aikuiskoulutukseen

Aikuisten koulutusmahdollisuuksia parannetaan. Tavoitteena on, että mikään ryhmä ei jää pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle. Hallituksen tavoitteena on tukea yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista siirtymällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat selvityshenkilöt laativat vuoden 2012 loppuun mennessä esityksen hallitusohjelman mukaisen henkilökohtaisen aikuiskoulutustilimallin muodosta ja käyttöönotosta.

Koulutuksen ulkopuolella opitun tunnistamista ja tunnustamista kaikessa koulutuksessa edistetään koulutuksen lainsäädännöllä, ohjauksella ja rahoituksella.

Opintotukea kehitetään

Hallitusohjelman mukaisesti opintoraha sidotaan kansaneläkeindeksiin 1.9.2014. Toisen asteen opintoihin myönnettävää opintotukea on tarkoitus parantaa siten, että vanhempien tulot eivät enää vähennä 18-19-vuotiaiden opintotukea. Lisäksi selkeytetään toisen asteen opintoihin myönnettävän tuen tukiajan määrittelyjä sekä rajataan tutkintokohtaista enimmäistukiaikaa. Ateriatuen määrää tarkistetaan, jos opiskelija-aterioiden enimmäishintaa muutetaan kustannuskehityksen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida opintolainavähennysjärjestelmä vuoden 2012 aikana.

Koulutuksen saatavuus paranee

Kehittämissuunnitelma sisältää myös koulutustarjonnan määrälliset tavoitteet vuodelle 2016. Sekä toisen asteen että korkea-asteen koulutuksessa aloituspaikkojen määrä suhteessa ikäluokkaan kasvaa ja koulutuksen saatavuus paranee.

Koulutustarjontaa vähennetään kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Tarjontaa lisätään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla, joka johtuu pitkälti opettajankoulutuksen lisäämisestä.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön koko tiedote ja lataa kehittämissuunnitelman verkkojulkaisu. Painettuna julkaisuna suunnitelma ilmestyy opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa ensi vuonna.

Go to top