Passiivisista nuorista tulee huonokuntoisia aikuisia

LitL Pertti Huotari selvitti väitöstutkimuksessaan muutoksia nuorten fyysisessä kunnossa 25 vuoden aikana. Lisäksi hän selvitti, miten nuoruusiän fyysinen kunto ja liikunta-aktiivisuus ennustavat aikuisiän liikunta-aktiivisuutta ja koettua fyysistä kuntoa.

Aikavälivertailu osoitti nuorten kestävyyskunnon heikentyneen 25 vuoden aikana. Toisaalta nuorten lihaskunto oli hieman parantunut. Kuntoerot hyvä- ja huonokuntoisten nuorten välillä olivat kuitenkin kasvaneet, ja vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden ja painoindeksin merkitys kuntoa selittävinä tekijöinä oli lisääntynyt. Urheiluseurojen toimintaan osallistuminen lisääntyi ja siihen osallistuvat nuoret olivat parempikuntoisia osallistumattomiin nuoriin verrattuna. Lisäksi nuorten harrastaman liikunnan sisältö oli muuttunut. Kestävyystyyppisen liikunnan harrastaminen vähentyi, ja vastaavasti lyhytkestoisten sekä lihasvoimaa vaativien lajien harrastaminen lisääntyi 25 vuoden aikana.

Seurantatutkimuksen tulokset osoittivat, että nuoruusiän liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen. Erityisesti aktiivinen liikkuminen nuoruusiän loppupuolella 16–18-vuotiaana oli tärkeää aikuisiän aktiiviseen liikkumisen kannalta. Vähän liikkuvat nuoret kokivat aikuisena kuntonsa heikommaksi ja liikkuivat vähemmän kuin liikunnallisesti aktiiviset nuoret. Lisäksi nuoruusiän huono kunto ennusti huonoa koettua kuntoa aikuisuudessa.

Koska liikunta-aktiivisuuden on todettu selvästi vähentyvän 16–18 vuoden ikävaiheessa, aktiivisuuden säilymistä tulisikin tukea monin tavoin nuoruusiässä. Esimerkiksi koulun liikunnanopetuksen puitteissa on mahdollista tavoittaa liikuntaharrastuksen jo lopettaneita ja liian vähän liikkuvia nuoria sekä ohjata heitä aikaisempaa yksilöllisemmin kestävän liikuntaharrastuksen löytämiseen.  Tulevaisuudessa liikuntaa koskevassa päätöksenteossa liikkumista lisääviä resursseja ja toimenpiteitä olisikin hyvä kohdentaa nimenomaan vähän liikkuviin lapsiin ja nuoriin.

Tutustu tiedotteeseen ja väitökseen tarkemmin Jyväskylän yliopiston sivuilla.

Go to top