HELAVALKEAT: Nuorisotakuu toteutuu nuoren osallisuuden ja kohtaamisen kautta

Helavalkeat kokosi yhteen järjestöjä ja organisaatioita, jotka tekevät yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tällä kertaa teemana oli järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö nuorisotakuun toteutumisen edistämiseksi nuorten hyvinvointia tukemalla.

Opiskeluhyvinvoinnin tukemisella on suuri merkitys nuoren tulevan työhyvinvoinnin kannalta. Seminaarissa todettiin nuorten työllistymisvalmiuksien tukemisella jo opiskelujen aikana helpotettavan nuorten kiinnittymistä työelämään. Suurella osalla nuorista, joista ollaan huolestuneita, ei ole hyviä työllistymisvalmiuksia. Jos nuori ei jaksa koulussa, ei hän jaksa työelämässäkään. Näin ollen oppilaitoksen vastuu ei voi loppua siihen, kun nuorelle luovutetaan tutkintotodistus.
 

Järjestöt ovat nuorisotakuulle merkittävä voimavara

Nuorisotakuu-keskustelussa puhututti kolmannen sektorin mahdollisuudet sen toteuttamisessa. Järjestötoiminnassa nuoren tarpeiden huomioiminen toiminnassa on toteutettavissa helpommin ja näkyvämmin kuin elinkeinoelämässä. Usein järjestökentän ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö onkin käytännön tasolla joustavampaa kuin eri hallinnonalojen sektoroituneiden organisaatioiden välinen yhteistyö.

Yhteiskunnan palveluverkko ja resurssit ovat kattavat, mutta palvelut eivät aina kohtaa asiakkaita.  Avainasia onkin nuoren kohtaaminen. Palveluviidakossa on oleellista miettiä, kuka vastaa nuoren ohjauksesta ja kulkee hänen kanssaan palvelusta toiseen.  Nuoren ohjauksessa ja osallisuuden lisäämisessä tarvitaan muutakin, kuin opiskelijakuntia ja nuorisoparlamentteja. Ohjausta ja palveluja on tarjottava yhteiskunnan perinteisten rakenteiden lisäksi siellä, missä nuoret ovat.
 

Nuorisotakuu näkyy rahoittajien toiminnassa

Nuorten hyvinvoinnin edistämisessä niin Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kuin Raha-automaattiyhdistys (RAY) ovat merkittäviä oppilaitosten kehittämistoiminnan ja järjestöjen rahoittajia.

RAY on käynnistänyt nuorisotakuuseen liittyvän uuden avustusohjelman hankkeille, joissa lisätään nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Tavoitteena on mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviin järjestöihin. Ohjelmasta voidaan hakea avustusta nuoren palkkaamiseen, kehittämishankkeisiin tai määräaikaiseen vaikuttamishankkeeseen.

Vuoden 2014 alusta käynnistyvän uuden EU:n rakennerahastokauden ohjelma sisältää kaikilla toimintalinjoilla nuorisotakuun edistämiseen liittyvien hankkeiden rahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintalinjassa keskitytään työelämälähtöisten koulutusmallien kehittämiseen, nuorisolain mukaisen monialaisen yhteistyön kehittämiseen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelumallien ja osaamisen kehittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamilla toimintalinjoilla päähuomio on nuorten ja aikuisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintalinjan keskiössä on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjuminen. Sitä toteutetaan osatyökykyisten nuorten ja aikuisten opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä.

 

Alustajina keskustelulle toimivat opetusneuvos Elise Virnes, opinto-ohjaaja Heidi Laurinen-Nokua, johtaja Kristiina Hannula, nuorisotutkija Antti Kivijärvi, ylitarkastaja Päivi Bosquet, avustusvalmistelija Ari Mattila sekä kansanedustaja Sanna Lauslahti. Alustajien esitykset löytyvät tapahtumasivulta.

Go to top