Käytäntöjä nuorisotakuun toteutukseen

Päivittäin eri medioista tulvivan syrjäytymiskeskustelun rinnalla on tärkeää käydä myös osallisuuskeskustelua ja keskittyä ratkaisuihin. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatuissa Arkiohjausta ja Ankkurikoulutusta esittelevissä seminaareissa tarjoutuu ratkaisukeskeisille keskusteluille oiva tilaisuus.

Arkiohjaus on opiskelijoiden yksilö- ja ryhmänohjausta heidän arkeensa liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi arkiohjauksen malliin sisältyy opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintoja, joita ovat mm. välkkä- ja työnhakuklubit, elämäntaitokurssit sekä virkistys- ja ryhmäytymistoiminta. Arkiohjauksen malli on esillä Armi-hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä 8.5.2013. Seminaarissa esitellään kokemuksia siitä, miten arkiohjauksella voidaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja miten malliin luotuja hyviä käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön oppilaitoksen arjessa.

Ankkuri-ohjaus on kesken opintojen työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tutkinnon suorittamiseksi luotu työvaltainen opiskelun ja ohjauksen malli. Työvaltaisessa koulutusmallissa pedagoginen ohjaaja toimii opintoja suorittavan työntekijän tukena. Interkulttuurinen mentorointi on työpaikoilla sovellettava menetelmä, jonka tavoitteena on dialogin keinoin vahvistaa yhteisöllisyyttä siirtämällä hiljaista tietoa työntekijöiden välillä sekä avaamalla työpaikkakulttuuria. Mallin mukaisen toiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien siirtymistä koulutuksesta työelämään luomalla kulttuurien välinen mentorointijärjestelmä niin työelämään siirtyvien opiskelijoiden kuin työnantajienkin tueksi. ANKKURI-hankkeen tutkimukseen ja käytännön toimenpiteisiin perustuvat lopputulokset ja suositukset esitellään 23.5.2013 järjestettävässä seminaarissa.

Opiskeluryhmien turvallisuudesta puhuttaessa on sosiaalinen turvallisuus tärkeä näkökulma. Se pitää sisällään ryhmän ilmapiirin, luottamuksen ja avoimuuden. Turvallisen opiskeluryhmän luomisessa on tärkeä kuulla nuorten kokemuksia turvallisuudesta ja asiaan tulee kiinnittää huomiota pitkin lukuvuotta. Turvallisen ryhmän rakentamisen tueksi on kehitetty koulutusmalli, julkaistu teoriatietoa ja tuotettu mm. digitarinoita ja käytännön toimintaa tukevaa materiaalia, jota kaikki opettajat voivat maksutta käyttää opiskelijaryhmän kiinteyden tukemiseen. Materiaalit on luotu ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta ne soveltuvat yhtä hyvin myös lukioon kuin yläkouluun. Materiaalit löytyvät Nuorten Akatemian sivuilta.

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin –ESR-ohjelmaan kuuluvissa Opetushallituksen rahoittamissa Armi-arkiohjauksen malli, Ankkuri-ohjaus ja Turvallista ryhmää rakentamaan hankkeiden koulutustilaisuuksien ja seminaarien kutsut löytyvät Alpo.fi –hyvinvointiportaalin tapahtumakalenterista

Linkit hankkeiden kotisivuille:

Go to top