OPH:n ja THL:n tiedonkeruun tulokset toisen asteen koulutuksesta nähtävillä TEAviisarissa

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttivat syksyllä 2012 toisen asteen oppilaitoksille kohdennetun tiedonkeruun.

Tiedonkeruulla pyritään muun muassa tukemaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon suunnitelmallista hyödyntämistä oppilaitoksissa. Vastaavantyyppistä aineistoa toisen asteen oppilaitoksista ei Suomessa aiemmin ole julkaistu.

Ammatillisista oppilaitoksista vastauksia saatiin yhteensä 146 (vastausprosentti 92 %) ja luvan oppilaitoskohtaisen tiedon julkistamiseen antoi 74 ammatillista oppilaitosta. Vastausten mukaan opiskelijoiden osallisuus toteutuu usealla oppilaitosten toiminnan suunnittelun, järjestämisen ja arvioinnin osa-alueella hyvin. Oppilaitoksista kuitenkin vain kolmannes ilmoittaa opiskelijoiden osallistuvan järjestyssääntöjen suunnitteluun ja arviointiin. Opiskelijahuoltopalvelujen saatavuus on selvityksen mukaan kokonaisuutena hieman heikentynyt.

Saadut tiedot tulevat näkyviin TEAviisari -verkkopalveluun. TEAviisari on eri koulumuodoille soveltuva seurantajärjestelmä. Sen kautta on mahdollista seurata terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tehdä vertailuja koulumuotojen sisällä ja myös niiden välillä.

Lisätietoja:

Opetushallituksen tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedote

Tutkimuksesta tiiviisti 1/2013 (ammatilliset oppilaitokset)

Tutkimuksesta tiiviisti 2/2013 (lukiot)

Go to top