Enemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia

Ihmisarvoinen nuoruus - Nuorisobarometri 2014 valottaa nuorten elämää yhdenvertaisuuden ja syrjinnän näkökulmista. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän kokemukset paljastuvat Nuorisobarometri 2014:n mukaan niin yleisiksi, että syrjintää voi pitää nuorten arkea leimaavana piirteenä.

Nuoret näkevät syrjivänä ennen kaikkea ihmisten eriarvoisen kohtelun. Lähes kaikki (95 %) pitävät syrjintänä sitä, jos joku ei etnisen taustansa takia saa palvelua ravintolassa, tai työtä, johon olisi muuten pätevä. Kolme neljästä nuoresta pitää syrjintänä sitä, etteivät samaa sukupuolta olevat voi solmia avioliittoa. Harvemmin syrjiviksi tunnistetaan yhteiskunnan välillisempiä tai rakenteellisempia eriarvoisuuksia, kuten sitä, että hyvin toimeentulevat elävät pidempään kuin huonosti toimeentulevat. Välillinen syrjintä voi olla kytköksissä yhdenmukaisuuden paineisiin: suurin osa nuorista arvioi samanlaisuuden paineen Suomessa liian vahvaksi.

Syrjintään puuttumista pidetään lähes yksimielisesti tärkeänä. Selvä enemmistö nuorista myös arvioi, että syrjinnän uhreille on tarjolla apua, ja syrjintää kokeneista noin puolet sanoo saaneensa tarvittaessa apua syrjintään. Sen sijaan vain pieni osa nuorista pitää nykyisiä syrjintää ehkäiseviä toimia tehokkaina. Syrjinnän jälkihuolto näyttää siis toimivan paremmin kuin ehkäisevät toimenpiteet. Nuorten kokemukset kertovat synkkää sanomaa syrjiviin rakenteisiin puuttumisen vähäisyydestä. Vain joka viides nuorista arvioi, että syrjintätapauksen selvittely on johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten toimintakäytäntöjen tai ohjeiden muuttamiseen.

 Syrjinnän ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tulisi panostaa nuorten kanssa tehtävässä työssä aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin. Kyse on inhimillisten edellytysten luomisesta nuorten ihmisarvoisen elämän toteutumiseksi.

 

Go to top