OKM:n hallinnonalalle 6,8 miljardin määräraha vuodelle 2016

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin varataan yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. Hallinnonalalle kohdistuvista säästöistä on sovittu hallitusohjelmassa ja vuosien 2017-2019 julkisen talouden suunnitelmassa.Toisen asteen ammatillinen koulutus uudistetaan. Nuorten työelämään siirtymistä nopeutetaan edistämällä joustavien opintomahdollisuuksien, kuten verkko-opintojen ja tenttiakvaarioiden käyttöä. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Nuorisotakuuta uudistetaan yhteisötakuun suuntaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säästöistä on sovittu hallitusohjelmassa ja julkisen talouden suunnitelmassa osana valtiontalouden sopeuttamistoimia. Vuoden 2016 noin 190 miljoonan euron säästöt kohdistuvat yleissivistävän koulutuksen avustuksiin, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotukset jäädytetään. Opintotuen indeksikorotus poistetaan. Osana valtion talouden sopeuttamistoimenpiteitä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan virastojen toimintamenomäärärahoja vähennetään 1 478 000 euroa vuonna 2016. Vapaa sivistystyö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta sekä elinikäistä oppimista. Vapaassa sivistystyössä otetaan käyttöön uusi rahoitusjärjestelmä. Vapaaseen sivistystyöhön esitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 158 miljoonan euron määrärahaa.

Ammatillisen koulutuksen reformi käyntiin

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen toteutetaan hallituksen kärkihankkeena laaja reformi, jossa koulutuksen sääntely, rahoitus ja ohjaus uudistetaan. Tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja sääntelyä puretaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista edistetään muun muassa luomalla uusi koulutussopimusmalli ja vähentämällä oppisopimuksesta työnantajille aiheutuvaa taloudellista ja hallinnollista taakkaa. Lisäksi jatketaan ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä.

Ammatilliseen peruskoulutukseen esitetään 483 miljoonan euron määrärahaa ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen 292 miljoonan euron määrärahaa.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan kärkihankkeen toimenpitein

Kulttuuripolitiikan tavoitteena on vahvistaa kulttuurin perustaa, turvata luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, lisätä kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia, tukea kulttuurin taloutta sekä turvata kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus.

Hallituksen kärkihankkeella parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään. Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja laajemmin kulttuuriin. Toimenpiteisiin on varattu vuosille 2016 -2018 yhteensä 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 osuudeksi esitetään 2,6 miljoonaa euroa.

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen esitetään käytettäväksi yhteensä 458 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 233 miljoonaa euroa.

Toimialalle kohdistetaan viiden miljoonan euron sopeuttamistoimet liittyen edellisen hallituksen tekemiin päätöksiin. Lisäksi yleisten kirjastojen uusien perustamishankkeiden rahoittamisesta luovutaan. Veikkausvoittovarat pysyvät vuoden 2015 tasolla lukuun ottamatta erillisiä työllistämisavustuksia teattereille, orkesterille ja museoille, joista luovutaan.

Kärkihankepanostuksia nuorisotyöhön ja liikuntaan

Nuorisotyöllä edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parannetaan heidän kasvu- ja elinolojaan. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avustamiseen on varattu yhteensä 16 miljoonaa euroa. Nuorisotyöhön esitetään käytettäväksi yhteensä 69 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 53 miljoonaa euroa.

Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kärkihankkeessa nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla. Vuoden 2016 etsivän nuorisotyön määrärahaan sisältyy 2 miljoonan euron kärkihankepanostus.

Liikuntapolitiikan tavoitteena on luoda edellytyksiä yhdenvertaisille liikuntamahdollisuuksille, osallistumiselle ja liikunnallisen elämäntavan yleistymiselle. Liikuntatoimelle esitetään 148 miljoonan euron määrärahaa, joka katetaan pääosin veikkausvoittovaroista.

Liikkuva koulu -ohjelmalle esitetään 7 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2016. Tavoitteena on laajentaa ohjelma koskemaan kaikkia perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria. Kärkihankkeen tavoitteen mukaisesti liikuntaa lisätään kaikille peruskoululaisille. Kärkihankkeen panostus on yhteensä 21 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018.
 

 

Go to top