OKM:n kyselyn mukaan nuorisopoliittiselle ohjelmalle nähdään tarvetta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedustellut avoimen kyselyn avulla, millaista nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa Suomessa nähdään tarvittavan. Kysely on teetetty osana meneillä olevan nuorisolain uudistamista.
Nettikyselyn ja sen tulosten levittämisellä ministeriö hakee uutta tapaa osallistaa nuoria ja heidän kanssaan toimivia tahoja lainvalmisteluun. Ministeriön asettama nuorisolakiuudistusta valmisteleva työryhmä pohtii parhaillaan, millainen ohjelma palvelisi parhaiten nuorten elinolojen ja osallisuuden edistämistä. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE), joka antaa suuntaviivat ja lähtökohdat myös alueelliselle ja paikalliselle nuorisopolitiikalle.
 
Enemmistö kyselyyn vastanneista piti valtakunnallisen nuorisopoliittisen ohjelman tekemistä erittäin tärkeänä. Suurin osa oli sitä mieltä, että ohjelma on tärkeä myös paikallisella tasolla. Ohjelman tulisi vastaajien mielestä myös ohjata nuorisopolitiikan toteutusta sitovammin kuntatasolla. Ohjelman pitäisi kohdistua vastaajien mukaan sosiaaliseen vahvistamiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä koulutukseen ja nuorisotyöhön. Lisäksi vastauksissa kannatettiin myös nuorten terveyteen ja työllisyyteen sekä osallistumiseen kohdistaminen. 
 
Eniten mielipiteet jakautuivat ohjelman poikkihallinnollisen laajuuden suhteen: puolet oli sitä mieltä, että ohjelman pitää keskittyä ensisijaisesti nuorisotyöhön ja -politiikkaan, puolet olivat hallinnonalat ylittävän ohjelman kannalla. Eniten käyttöä ohjelmasta olisi vastaajien mukaan nuorisotyöntekijöille ja esimerkiksi oppilaitosten henkilökunnalle. Yleisesti ohjelman käytettävyydessä korostuivat paikallistasolla toimivat viranomais- ja kansalaistoimijat. 
 
Lisätietoja:
 
Go to top