Opetushallitus käynnisti selvityksen asuntolatoiminnasta

Opetushallitus laatii syksyn 2015 aikana selvityksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelija-asuntoloista.

 Selvityksen tarkoituksena on päivittää opiskelija-asuntoloiden tilannetta ja verrata sitä aiempiin selvityksiin, lähinnä Jukka Vehviläisen vuonna 2012 tekemään selvitykseen. Tutkimuksessa selvitetään kyselyjen lisäksi haastattelujen kautta, miten nuorten yksin tai soluasunnoissa vuokralla-asuminen  vaikuttaa nuorten opiskeluun ja elämiseen. Haastatteluilla kartoitetaan myös koulutuksen järjestäjän ajatuksia ja suunnitelmia asuntolatoiminnan kehittämisesta tulevaisuudessa.

Selvityksessä tarkastellaan myös asuntolatoiminnan lainsäädännöllistä tilannetta Fiilistä asumiseen -hankkeessa laadittua selvitystä hyödyntäen. Lainsäädäntöselvityksessä esille nousseita asioita tarkastellaan niin henkilöstön kuin opiskelijoiden kyselyistä saatujen vastausten valossa.

Selvityksen tuloksena laaditaan kyselyjen tulosten, haastattelujen, lainsäändäntöselvityksen ja mm. läpäisyn tehostamisen -ohjelmassa tehdyissa tutkimuksissa ja selvityksissä saatujen tietojen pohjalta asuntolatoimintaa ja sen kehittämistä koskevia suosituksia.

Selvityksen laatii Opetushallituksen toimeksiannosta työryhmä FT Kaija Miettinen, tutkija Jukka Vehviläinen ja verkostokoordinaattori Ville Virtanen. Selvitykseen liittyvät kyselyt koulutuksen järjestäjien johdolle, asuntolahenkilöstölle ja opiskelijoille avattiin lokakuun alussa ja kyselyt ovat avoinna lokakuun ajan. Linkit kyselyihin löytyvät asuntolaohjaajat.net -sivuilta.

Go to top