Selvitys asuntolatoimintaa koskevasta ohjeistuksesta ja lainsäädännön kehittämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman Fiilistä asumiseen - hankkeessa laadittu selvitys asuntolatoimintaa koskevasta ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittämisestä luovutettiin OKM:n edustajille 18.8.2015.

Asuntolatoimintaa koskevaa ohjeistus ja lainsäädäntö nousivat esille talvella 2014 oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja ns. koulurauhalain koulutustilaisuuksissa, joissa todettiin etteivät kyseiset lait ulotu asuntolatoimintaan. Sovittiin, että Fiilistä asumiseen hankkeen puitteissa tehdään selvitys asuntolatoimintaa koskevan ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittämistarpeista.

Lainsäädännön nykytilaa ja sen kehittämistarpeita selvitettiin mm. alueellisilla ja valtakunnallisilla asuntolaohjaajapäivillä, asuntolaohjaajien täydennyskoulutustilaisuuksissa sekä kuulemalla Fiilistä asumiseen - hankkeeseen osallistuneiden koulutuksen järjestäjien edustajia, asuntolaohjaajia ja asuntoloissa asuvia opiskelijoita. Selvityksen ja kehittämisehdotukset kokosi työryhmä, johon kuuluivat projektikoordinaattori Raija Marttala koulutuskeskus Sedusta, lakimies Thomas Sundell Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja verkostokoordinaattori Ville Virtanen SAKU ry:stä.

Asuntolatoiminta on monelle koulutuksen järjestäjälle ja oppilaitokselle tärkeä perustehtävää tukeva palvelu. Parhaimmillaan asuntolatoiminta monipuolistaa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjä sekä tuen tarjonnan muotoja. Asuntolatoiminnan järjestämisessä on tärkeää, että niin koulutuksen järjestäjän, asuntolassa työskentelevän henkilöstön kuin myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden oikeusturva toteutuu. Selvitystyössä ilmeni, että asuntolatyötä koskeva normisto kaipaa täydentämistä ja tarkentamista. Tehty selvitys tarjoaa ratkaisuja ja vaihtoehtoja toimivan normiston kehittämiseen.

Selvityksen vastaanottanut OKM:n ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Mika Tammilehto sanoi selvityksen olevan perusteellinen ja esittävän hyviä vaihtoehtoja kehittämiselle.  Selvitys valmistui myös oikea-aikaisesti, koska se voidaan hyödyntää hallituksen kärkihankkeena toteutettavassa ammatillisen koulutuksen reformissa.

Go to top