Media hanskassa – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016

Uuden lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten ja nuorten liikkuminen olisi lisääntymässä. Median runsaalla käytöllä ei näytä olevan yhteyttä liikkumattomuuteen.

Liikunnan lisääntyminen voi selittyä esimerkiksi sillä, että nuoret ymmärtävät liikuntakäsitteen aiempaa laajemmin. Esimerkiksi trampoliinilla hyppiminen, kävelyllä käyminen, tanssiminen ja skeittaaminen ovat ilmaantuneet nuorten vastauksiin liikuntatottumuksia tiedusteltaessa.

Ikäryhmittäin verrattuna lapset liikkuvat eniten ja 15-vuotiaana liikkuminen lähtee laskuun. Kaksikymmentä vuotiaana liikkuminen kuitenkin lähtee uuteen nousuun ja 25-29-vuotiaat liikkuvat yhtä paljon kuin 10-14-vuotiaat. Myös kuntoliikunnassa näkyy sama ja alle puolet vastaajista ilmoittaa harrastavansa hengästyttävää liikuntaa vähintään puoli tuntia 5-6 kertaa viikossa.

Liikuntavastauksista näkyy kuitenkin aiemmissakin tutkimuksissa todettu yhteys koulutustason ja liikunnan määrän välillä. Ilman tutkintoa ja opiskelupaikkaa olevat sekä ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tai sitä suorittavat, vastasivat harrastavansa muita harvemmin liikuntaa. 8-9 prosenttia heistä ilmoittaa haluavansa harrastaa liikunta, muttei syystä tai toisesta pysty. Liikuntaa harrastavien osuus on noin 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin korkeammin koulutetuilla. Vähintään 5-6 kertaa viikossa liikkuvien nuorten osuus on kuitenkin kasvanut vuoden 2012 tutkimuksesta 14 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksessa merkittävimpiä syitä nuorten liikkumattomuudelle oli ajanpuute ja se, ettei liikunnasta pidetä tai koetaan, ettei omaksuta liikunnallisia lahjoja. Neljännes ilmoitti liikkumattomuuden syyksi sopivan liikuntatoiminnan puuttumisen.

Mielenkiintoinen tulos on myös se, että median runsaalla käyttämisellä ei näyttäisi olevan yhteyttä liikkumattomuuteen. Liikuntaa harrastaa 89 % myös niistä, jotka käyttävät mielestään liikaa mediaa.

Urheiluseuraharrastaminen on muuttumassa yhä selkeämmin lasten liikuntamuodoksi. Vain noin neljännes nuorista jatkaa harrastamista 15-vuotiaana verrattuna vuoden 2012 vapaa-aikatutkimukseen, jossa urheiluseuraharrastusta jatkoi 35 %.

Myös tiedusteltaessa valmiutta maksaa ohjatusta liikuntaharrastuksesta tutkimuksen tuloksissa havaittiin, että harrastamisen hintojen ja maksuvalmiuden välillä on merkittävä ero. Tutkimuksen tuloksista voi päätellä sen, että harrastamisen kasvaneet kustannukset ovat johtaneet lopettamisen aikaistumiseen.

Go to top