Selvitys nuorten työelämäodotuksista

S-ryhmä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Työterveyslaitos toteuttivat kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää S-ryhmän nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja -valmiuksia, nuorten kokemuksia esimiestyöstä ja työyhteisön toiminnasta sekä nuorten henkilökohtaisia voimavaroja ja hyvinvointia.

Kyselyn tulosten mukaan nuoret arvostavat kannustavaa työyhteisöä, hyvää esimiestyötä sekä mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Myös hyvä ja riittävä palkka sekä mahdollisuus uuden oppimiseen ovat tärkeitä kyselyyn vastanneille nuorille. Valtaosa vastaajista piti työtään merkityksellisenä. Työstä tekevät merkityksellisen heidän mielestään asiakastyö, palaute esimieheltä ja työkavereilta sekä työssä onnistuminen ja kehittyminen. Nuoret kokivat asiakaspalvelun ja palautteen saamisen tärkeäksi ja keskeiseksi työn voimavaraksi. Työntekijä kannattaakin ohjata tunnistamaan omia onnistumisia ja vahvuuksia asiakastyössä. Lisäksi esimiehen kannattaa panostaa positiivisen palautteen antamiseen, sitä voi antaa pienistäkin asioista.

Valtaosa nuorista oli tyytyväisiä saamaansa perehdytykseen, mutta samalla toivottiin enemmän aikaa perehdyttämiseen, vahvempaa tukea ja ohjeistusta erikoistoimintoihin sekä vaikeisiin ja haastaviin tilanteisiin. Vastanneilla nuorilla oli myös vahva usko omiin työelämätaitoihinsa. Kannustusta omien ideoiden ja kokemusten esille tuomiseen tarvitaan tulosten mukaan kuitenkin lisää.

Kysely toteutettiin osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa. Suunnitteluun osallistuivat Työterveyslaitos, S-ryhmä sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, joka vastasi kyselyn rahoittamisesta. Sähköinen kysely toteutettiin 11.1.-31.3.2018. Vastaava kysely tehtiin myös S-ryhmässä työskenteleville Baronan ja Opteamin nuorille työntekijöille.
 
Katso Nuori mieli työssä -tutkimuksen tarkemmat tulokset tästä tiivistelmästä.  Tiivistelmästä löytyy myös vinkkejä esimiestyöhön.
Go to top