Hyvinvoivan oppimisympäristön malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Toisen asteen oppilaitosten tehtävä on kouluttaa työelämään ja jatko-opintoihin työ- ja opiskelukykyisiä kansalaisia, joilla on taidot ja motivaatio kiinnittyä yhteiskuntaan.

Toisen asteen koulutukseen laaditussa hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on kuvattu koulutuksen järjestäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjän on suositeltavaa muotoilla malli ja omat hyvinvoinnin edistämisen toimintaperiaatteet oman opetussuunnitelmansa yhteiseen osaan.

Johtaminen

 • Hyvinvointijohtaminen on hyvinvoivan oppimisympäristön kivijalka.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu koulutuksen järjestäjän strategiaan, opetussuunnitelmiin ja arviointijärjestelmiin. Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointiryhmien avulla osana koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten perustehtävää.

Opetuksen toteuttaminen

 • Hyvinvoiva työyhteisö on hyvinvoivan oppimisympäristön kantava rakenne. Henkilöstön hyvinvoinnilla on todettu olevan suora yhteys opiskelijoiden hyvinvointiin.
 • Opetuksen ja ohjauksen työtavoissa huomioidaan erilaiset oppimistyylit sekä yksilölliset kehityserot ja taustat.
 • Opetus- ja ohjausmenetelmät tukevat opiskelijoiden osallisuutta siten, että kaikilla on mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja onnistumisen kokemuksiin.
 • Opiskelijoita kuullaan heitä koskevia suunnitelmia laadittaessa ja päätöksiä tehtäessä.
 • Oppimisympäristöinä ymmärretään kaikki koulutuksen järjestäjän tilat, alueet ja sähköiset foorumit, joissa opetusta tapahtuu. Oppimisympäristöjä ovat siten oppilaitosrakennusten lisäksi mm. työssäoppimispaikat, sähköiset opiskelualustat ja koulutuksen järjestäjän opetukseen käyttämät sosiaaliset mediat.
 • Oppimista tapahtuu myös opetuksen ulkopuolella

Opetuksen sisällöt

 • Opiskelija saa opintojensa aikana riittävät tiedot ja taidot omasta terveydestä, hyvinvoinnista sekä opiskelu- ja työkyvystä huolehtimiseksi.
 • Liikunnan, terveystiedon ja ammattiaineiden opinnoissa opiskelijoita ohjataan huolehtimaan myös kestävästä kehityksestä.
 • Hyvinvointityön arvot ja periaatteet toteutuvat myös työssäoppimisjaksoilla

Opiskelun tuki

 • Opiskelun tuen keskiössä ovat opiskeluhuollon palvelut, joita ovat koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon lisäksi kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
 • Opiskelun tukea on myös oppilaitoksen ja opiskelijan lähipiirin kanssa tehtävä yhteistyö ja sellainen sidosryhmäyhteistyö, joka kannustaa ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden kiinnittyä kansalaisjärjestöjen toimintaan.
 • Asuminen on keskeinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin elementti. Opiskelijoiden asumisen ja siihen liittyvien arjen taitojen tukeminen on keskeinen opiskeluedellytyksiä edistävä palvelu.

Tutustu Hyvinvoinnin väylät -julkaisuun (päivitetty syksyllä 2018)

Go to top