Työkyvyn kokonaisuus

Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista.
 
Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Ammattitaito ja oikeat työtavat tukevat työssä jaksamista. Sosiaaliset taidot puolestaan auttavat hankkimaan työssä tarvittavaa tietoa ja tukevat ammatillista kehittymistä. Samalla työhön sopiva arvomaailma ja asenteet lisäävät työmotivaatiota.
 
 
Työkyky on monista eri osista rakentuva kokonaisuus, jonka kaikkia osia tarvitaan terveyttä ja hyvinvointia edistävään työelämään. Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti työelämän aikana. Tavoitteena on kerrosten yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn muuttuessa.
 
Yksilö on luonnollisesti päävastuussa omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimiehet ovat puolestaan päävastuussa talon neljännestä kerroksesta: työstä ja työoloista. 
 
Ihmisen elämään vaikuttaa ympäristö, jossa hän toimii ja yhteisöt joihin hän kuuluu. Tällä on yhteyksiä myös työkykyyn. Työkykytaloa ympäröi esimerkiksi koti, perhe, sukulaiset sekä ystävien ja harrastusten tuottamat verkostot. Ympäristöön ja yhteisöön liittyvät asiat voivat vahvistaa tai heikentää työkyvyn eri osa-alueita.
 
Yhteiskunnan rakenteet ja säännöt (esim. työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki) vaikuttavat myös yksilön työkykyyn. Vastuu yksilön työkyvyn kehittämisestä ja ylläpidosta jakaantuukin sekä yksilön, työnantajan että yhteiskunnan kesken. 
 
Työkykytalomallin on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen. Se perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Lue lisää työhyvinvoinnista Työterveyslaitoksen sivuilta.

 

Go to top