Uutisarkki Joulukuu 2018

Reformi tavoitteista toiminnaksi – kokemuksia ammatillisen koulutuksen johtamisesta

Opetushallituksen julkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018. Kyselytulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana.

Julkaisu koostuu artikkeleista, joissa yhdeksän ammatillisen koulutuksen johtajaa ja kaksi työelämän edustajaa kertovat, miten ammatillisen koulutuksen reformiin valmistauduttiin ennen säädösten voimaantuloa, millaisia kokemukset käytännön toteutumisesta uuden lainsäädännön voimaantulon alkuvaiheessa olivat sekä millaisia ideoita ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa on tulevaisuudessa.

Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa

Opetushallituksen hankeraportin tarkoitus on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä opiskelijan osaamisen osoittamiseen, arviointiin ja todentamiseen liittyvässä laadunhallinnassa. Raporttiin on koottu kriittisiä tekijöitä, joita koulutuksen järjestäjät pitävät osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnassa tärkeinä. Raportin rakenne on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen laatuympyrän mukainen.

Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018

Nuoret palvelujen pauloissa – Nuorten elinolot 2018 – teos tarkastelee nuorten palvelujen käyttöä, palvelukokemuksia, palveluissa rakentuvia asiakassuhteita ja kohtaamattomuutta. Nuoren auttamiseksi palveluissa pitkäjänteisellä työskentelyllä ja työntekijän kannustavalla asenteella on teoksen mukaan merkitystä. Nuoret toivovat tulevansa ymmärretyksi omanlaisine erityistarpeineen ja ominaisuuksineen. Nuoret antavat kiitosta palveluille, joissa kuullaan nuoren omia ajatuksia ja kokemuksia, rakennetaan pitkäkestoisia asiakassuhteita ja annetaan nuorelle henkilökohtaista ohjausta.

Joka toinen vuosi ilmestyvä Nuorten elinolot -vuosikirja kokoaa nuoria koskevan tutkimustiedon ja tilastollisen aineiston yksiin kansiin. Se tuotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston yhteistyönä.

ALL-YOUTH-hankkeen kysely ammatillisen koulutuksen henkilöstölle

ALL-YOUTH-hanke on halukas kuulemaan ammatillisen koulutuksen henkilöstön näkemyksiä koskien nuorten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kysely toteutettiin alun perin Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivien 2018 osallistujille suunnattuna paperi- ja nettikyselynä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

ALL-YOUTH - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (2018-2023) on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltio-periaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Seuraa ALL-YOUTH –tutkimushanketta:

Siirtymät uudessa ajassa -seminaari

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (ESR) -hankkeen Siirtymät uudessa ajassa -seminaari järjestetään 26-27.3.2019. Seminaari käynnistyy maaosuudella hotelli Radisson Blu Seasidessa ja jatkuu Itämeren aalloilla M/S Silja Europalla laivaseminaarina.

Seminaaripäivien teemana on koulutuspolkujen ja työelämään siirtymien tukeminen tulevaisuusorientoituneesti. Teemaa tullaan tarkastelemaan päivien aikana monesta eri näkökulmasta. Ilmoittautuminen ma 4.2.2019 mennessä ilmoittautumislinkin kautta. Tästä löytyy seminaarin ohjelma (pdf).

Kuukauden nosto

Toimintamallissa työvalmennuksessa olevat henkilöt ovat kerryttäneet osaamistaan työkokeilun aikana niissä tutkinnon osissa, joiden ammattitaitovaatimukset voidaan pajan työtehtävissä saavuttaa. Työkokeilussa kertynyt osaaminen voidaan osoittaa näytössä. Työkokeilussa oleva ei ole osaamisen kertymisen aikana opiskelija. Toimintamallissa osaamisen kerryttäminen ja osoittaminen on toteutettu pääasiassa oppisopimuksella palkkatuella tutkinnon osa kerrallaan.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan tammikuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top