Uutisarkki Joulukuu 2019

Kurkkaa Hyvinvoinnin joulukalenteriin!

UKK-insituutin Smart Moves -verkkosivulta löytyy Hyvinvoinnin joulukalenteri, joka on toteutettu yhteistyössä SAKU ry:n ja Yeesi ry:n kanssa. Ota kalenteri käyttöön opiskelupäiviin ja lisää hyvinvointiasi joulukuun ajan!

Liikkuva opiskelu -toimintaan kehittämisavustusta lukuvuodelle 2020-2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämisavustusta Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi toiselle asteelle ja korkeakouluille lukuvuodelle 2020–2021. Korkeakoulut voivat hakea avustusta OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista avustuksista. Lukio- ja ammatilliseen koulutukseen tarkoitettu avustushaku aukeaa alkuvuodesta 2020.

Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovellukseen uusia ominaisuuksia

Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovellus toimii työkaluna opiskelijalle työkykytaitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen. Sovellukseen on pitkään käyttäjien puolelta toivottu ominaisuutta, joka mahdollistaisi opettajan käyttöliittymää käyttävän valikoimaan tehtävät, jotka hän haluaa asettaa määrittelemänsä ryhmän tehtäväksi. Tämä ominaisuus löytyy nyt vihdoin sovelluksesta sekä android- että iphone-käyttäjille. Opiskelijoiden ei tarvitse päivittää sovellusta, vaan sen pitäisi olla heti toiminnassa.

Toinen uudistus liittyy päiväkirjakortteihin: liikunnan ja terveysosaamisen osioihin on luotu uusia tehtäväkortteja, joilla voi seurata omaa hyvinvointiansa pitkällä tähtäimellä. Nämä löytyvät sovelluksen alkuvalikosta aina kunkin osion alta. Näillä korteilla voi seurata mm. unta, ateriarytmiä tai liikkumistaan!

SAKU ry:n ja Heiaheian Ammattikuntoon-yhteistyö päättyy

SAKU ry, Opetushallitus ja UKK-instituutin Smart Moves -hanke ovat tarjonneet oppilaitoksille maksuttoman Ammattikuntoon-palvelun Heiaheia-verkkopalvelun kautta. Palvelussa opiskelija on päässyt testaamaan oman ammattikuntonsa ja testin pohjalta palvelu on antanut ohjelmasuosituksia. Tämän jälkeen opiskelija on voinut seurata oman hyvinvointinsa kehittymistä.

Palvelun aloitustestillä on ollut hyvät käyttäjämäärät, mutta ohjelmien suorittajien määrä on jäänyt odotettua pienemmäksi. Siksi SAKU ry kumppaneineen on päättänyt lopettaa Ammattikuntoon-palvelun ylläpitämisen.

Heiaheia jatkaa Ammattikuntoon-palvelun ylläpitämistä omalta osaltaan. Vuodenvaihteen jälkeen Ammattikuntoon.fi-palvelu sisältää aloitustestin ja mahdollisuuden oman liikunnan ja hyvinvoinnin seuraamiseen, mutta ohjelmat eivät jatkossa enää sisälly maksuttomaan palveluun.

SAKU ry ja Smart Moves laativat yhteistyössä Ammattikuntoon-testin korvaavan hyvinvointitestin loppuvuoden aikana. Maksuton testi tulee ohjaamaan opiskelijaa hyödyntämään oman hyvinvointinsa kehittämiseen työkykypassin tehtäviä sekä Smart Movesin ohjelmia.

Toisella asteella toimien: opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle

THL:n opas on laadittu tukemaan opiskeluhuoltoryhmien toimintaa toisen asteen oppilaitoksissa. Oppaassa esiteltävä toimintamalli yhdenmukaistaa ryhmien työskentelyä ja varmistaa yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteutumisen entistä tasalaatuisempana. Toimintamallissa korostuu opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen erityisesti yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Opas on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen oppilaitoksissa toimiville rehtoreille ja johtajille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen.

Osaaminen käyttöön -opas

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Työpajatoiminnan opinnollistamisen -hankkeessa laadittiin kattava käsikirja hyvine käytäntöineen työpajatoiminnan opinnollistamisen tueksi sekä ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen yhteistyön vahvistamiseksi.

”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä

Nuorisotutkimusverkoston sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamassa Purkutalkoot-tutkimushankkeen loppuraportissa on tarkasteltu toisen asteen koulutusvalintoja ja niiden taustatekijöitä erityisesti sukupuolen mukaisen segregaation näkökulmasta. Eniten perinteisiä sukupuolen mukaisia koulutusvalintoja tehdään nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulutuspoliittisessa suunnittelussa ja koulutuksen käytännön toteutuksessa tulisi tunnistaa nykyistä paremmin kunkin nuoren elämäntilanteen kokonaisuus, jossa koulutusvalintoja tehdään. Tämä on tutkijoiden mukaan myös sukupuolittuneiden koulutusvalintojen purkamisen edellytys. Tutkijat suosittelevat koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi valtakunnallisesti koordinoituja toimia, jotka yhdistävät koulutuksen, vapaa-ajan ja nuorisotyön sekä työelämän toimijoita strategiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Julkaisu on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivuilla(Lahtinen, Jenni (toim.) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä)

Ammattiosaamisen barometri 2019

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toteuttama ammattiosaamisen barometria varten on selvitetty koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen muutoksista ja tulevaisuudesta. Tulosten mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat nyt tulevaisuuden näkymänsä myönteisempänä kuin viisi vuotta sitten.

Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 20.6.2018 ammatillisen koulutuksen laatustrategiaryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja sitä toteuttaviksi toimenpide-esityksiksi. Työryhmä ehdottaa raportissaan, että ammatillisen koulutuksen visiota sekä siitä johdettua laadunhallinnan visiota toteutetaan viiden vaikuttavuustavoitteen avulla (laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa, päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon sekä toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti).

Zoomi-hankkeen uutiskirje

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen koordinoima Sujuvat siirtymät -ESR-osion hankkeiden yhteinen uutiskirje, joka kokoaa yhteen ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat Sujuvat siirtymät -verkoston toiminnasta. Kirje on tarkoitettu kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi.

Kuukauden nosto

Opiskelijoiden henkilökohtaistamisen ohjauksen tueksi on koottu kattava yhteen kuvaan havainnollistettu kuvaus erilaisista ammatillisen koulutuksen opintopolkumahdollisuuksista. Metrokarttamuotoon laadittu opintopolkukuvaus sisältää 16 esimerkkipolkuvaihtoehtoa kuvauksineen ja käytännön esimerkkeineen (video tms.). Opintopolku-ajattelun mukaan kaikki polut ovat aina yksilöllisiä, ja siten jokaisen opiskelijan opintopolku on hiukan erilainen kuin muiden. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan tammikuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top