Uutisarkki Marraskuu 2019

Liikkuva opiskelu -toimintaan kehittämisavustusta lukuvuodelle 2020-2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämisavustusta Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi toiselle asteelle ja korkeakouluille lukuvuodelle 2020–2021. Korkeakoulut voivat hakea avustusta OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista avustuksista. Lukio- ja ammatilliseen koulutukseen tarkoitettu avustushaku aukeaa alkuvuodesta 2020.

Asuntolatoiminnan laatusuositukset

Ammatillisen koulutuksen asuntolatoiminnalle laaditaan yhteisiä laatusuosituksia. Viime kesän asuntolaohjaajapäivillä aloitetut suositukset ovat nyt auki kommentoinnille.

Opetushallitus ja SAKU ry aloittivat kesän 2019 asuntolaohjaajapäivillä asuntolatoiminnan laatusuositusten laatimisen. Yhteistoiminnallisesti asuntolaohjaajapäivien osallistujat miettivät, mistä asuntolatoiminnan laatu muodostuu. Tämän työn sekä SAKU ry:n aiemman asuntolatoiminnan käsikirjan ja asuntolaselvitysten pohjalta laadittiin ensimmäinen versio asuntolatoiminnan laatusuosituksista.

Kommentteja toivotaan 28.11.2019 mennessä. Laatusuositukset olisi tarkoitus saada valmiiksi kesän 2019 asuntolaohjaajapäiville (10.-12.6.2019). Suositusten tavoitteena on toimia koulutuksen järjestäjän tukena asuntolatoiminnan kehittämisessä, kehittää toimintaa tasalaatuisemmaksi ja toisaalta tehdä asuntolatoimintaa tunnetuksi.

Työpaikan toimijoiden näkemyksiä uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta

Työterveyslaitos selvitti osana Ammattitaitoa yhdessä (ESR) -hanketta työpaikan toimijoiden näkemyksiä uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta, olemassa olevista ohjausresursseista sekä oppilaitosyhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selvitys julkaistiin keväällä.

Selvityksen tulokset osoittavat, että työpaikoilla on erilaiset valmiudet opiskelijoiden ohjaamiseen. Toisilla työpaikoilla ohjaamiseen on panostettu ja työpaikkaohjaajia on koulutettu. Toisaalta taas osassa on haasteena erityisesti aikaresurssit, aikaa ei riitä opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Työpaikat toivovat tulosten perusteella ammatillisten opettajien jalkautuvan työpaikoille enemmän, mikä edellyttää myös opettajilta uudenlaisia työmuotoja ja toimintatapoja.

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja ja päämääriä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen mahdollisuuksia kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen on myös edellytys työllisyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin kasvattamiselle.

Tämän työn tukemiseksi Opetushallitus on julkaissut uuden ”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella” -oppaan.

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -kyselytutkimus

Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskuksen (OSKE) yksi tehtävä on ollut selvittää lasten ja nuorten harrastamisen ja harrastustarjonnan yhdenvertaisuutta Suomen kunnissa, ja tutkimusraportti kokoaa tämän selvitystyön tulokset. Raportti tuottaa tietoa harrastustakuusta ja sen toimeenpanosta Suomen kunnissa ja kerryttää lasten ja nuorten harrastamisen tietopohjaa. 

Tutkimusraportissa pohditaan kuntien kokemuksia yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tuottajina ja kykyä uudistaa toimintamallejaan. Ohjaavatko syvälle juurtuneet vanhat tottumukset myös nykyisiä käytäntöjä estäen uudenlaisten valintojen tekemisen, ja jos näin on, mitä keinoja kunnissa on näiden tottumusten murtamiseksi? Raportin lopuksi esitetään malli, joka tutkimusaineiston ja aiemman tutkimustiedon valossa rakentaa kokonaiskuvan lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen tarvittavista työkaluista. Malli jäsentää harrastamisen strategisen kehitystyön eri osa-alueiden kokonaisuuden ja toimii apuvälineenä kunnalliselle lasten ja nuorten harrastamisen kehittämistyölle.

Opiskelijaruokasuositus toiselle asteelle

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet oman ruokailusuosituksen. Suositus kehottaa oppilaitoksia tarjoamaan kasvisruokaa päivittäin ja kiinnittämään huomiota myös ruokahävikkiin. Ruokailusuosituksen läpileikkaavia periaatteita ovat kestävän elämäntavan, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja terveyden tasa-arvon edistäminen. Opiskelua ja työtä rytmittävät säännölliset ateriat sekä yhteiset ruokailuhetket viihtyisissä tiloissa edistävät opiskelu- ja työkykyä ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Osallisuuteen yhdessä -levittämistilaisuus Opetushallituksessa

Tervetuloa tutustumaan ammatillisen koulutuksen yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvointiin tähtäävien valtionavustushankkeiden tuloksiin ja jakamaan ajatuksia näiden teemojen jatkokehittämiseksi. Tilaisuus on tarkoitettu hankkeiden toimijoille, oppilaitosten johdolle, opiskelijajärjestöjen edustajille, opiskelijoille, opetushallinnon edustajille ja muille näiden teemojen kanssa työskenteleville.

Paikka: Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6, Helsinki
Aika: Keskiviikko 27.11.2019 klo 10.00 - 16.00 (aamiainen klo 9.30 alkaen)

Ilmoittautuminen 18.11.2019 mennessä tästä linkistä. Osallistujamäärä on rajattu. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuukauden nosto

Ruotsin kielen opintopolkumalli Pirkanmaalla: AO-opiskelijoille pilotoitiin ruotsin kielen AMK-opintoja AO-opintojen aikana sekä AO-taustaisille AMK-opiskelijoille pilotoitiin myös lisäopintoja ammattikorkeakoulussa. Ammatillisella toisella asteella ruotsin opiskeluun vähäisen tuntimäärän vuoksi olisi tärkeää, että ammattikorkeakouluihin tulevat saisivat jo ammatillisella toisella asteella opiskellessaan lisäopintoja ruotsin kielessä.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana  ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan joulukuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

 

Go to top