Uutisarkki Helmikuu 2020

Hyvinvoinnin ammattilainen -testi

Opiskelija voi testata testillä, miten hyvin hän hallitsee hyvinvointiansa rakentavat tekijät. Testi antaa palautteen vastaajan vahvuuksista sekä hyvinvointiin liittyvistä kehittämiskohteista. SAKU ry on työstänyt testin yhteistyössä UKK-instituutin Smart Moves -hankkeen kanssa. Testi löytyy Smart Moves -hankkeen verkkosivuilta.

Työkyvyn ennuste -työkalu

Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa on julkaistu uusi työkalu yksittäisen henkilön työkyvyn ennustamiseen. Työkalu kertoo, kuinka suuri riski työntekijällä on menettää työkykynsä seuraavan 10 vuoden sisällä. Työkalulla voi myös arvioida, millä lailla esimerkiksi elintapojen muutokset vaikuttaisivat tuleviin terveisiin työvuosiin.

THL:n ja Opetushallituksen toteuttaman opiskeluhuollon seurannan tulokset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus (OPH) toteuttivat yhteistyössä ensimmäisen valtakunnallisen tiedonkeruun toisen asteen oppilaitosten psykologeille ja kuraattoreille keväällä 2019. Tietoa saatiin työn edellytyksistä, toimintatavoista ja yhteistyöstä. Tulosten mukaan kuraattoreiden ja psykologien työn edellytykset poikkeavat toisistaan eri oppilaitoksissa ja avun saamisessa on eroja niin opiskelijamäärien kuin myös toimipisteiden lukumäärissä, työajan jakautumisessa eri tehtäviin, mahdollisuudessa täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen sekä kuraattorien koulutustaustassa.

Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti arvioinnin, joka kohdistui perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Nivelvaiheen koulutuksista arvioinnissa olivat mukana lisäopetus (kymppiluokka), ammatilliseen koulutuksen valmentava koulutus (VALMA), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja kansanopistojen järjestämät vapaan sivistystyön pitkät opintolinjat. 

Karvin tiedotteen mukaan tulokset osoittavat, että suurin osa opiskelijoista oli saanut tarvit­semaansa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintojen suunnitteluun perusopetuksen aikana. Lisäksi toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksissa opiskelijat kokivat, että olivat saaneet opintojen alkuvaiheessa riittävästi tietoa opinnoista. Tulokset kuitenkin myös osoittavat, että jos opiskelijalla on vaikeuksia valintatilanteessa, tietoa ja ohjausta ei välttämättä saa riittävästi. Lisäksi opiskelijat, joilla oli esimerkiksi oppimiseen liittyviä vaikeuksia, kokivat muita enemmän, että ohjaus oli riittämätöntä. Tulosten mukaan myös nivelvaiheen koulutuksista (esim. valma) sekä vapaan sivistystyön opinnoista tulisi antaa enemmän tietoa peruskoulun valintatilanteessa.

Opetushallituksen Tiedonkeruut ja aineistot -verkkosivusto

Sivusto kokoaa yhteen eri tahojen perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvät tiedonkeruut ja niiden pohjalta syntyneet aineistot. Sivusto toimii apuvälineenä tiedonkeruiden koordinoinnissa ja tiedon hyödyntämisessä palvellen sekä oppilaitosten että tutkijoiden ja viranomaisten tarpeita.

Julkaisu kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

Nuorisotutkimusseuran julkaisemassa kirjoituskokoelmassa käsitellään monen eri kirjoituksen näkökulmasta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa tapahtuvaa kiusaamista, syrjintää, epäasiallista käytöstä ja seksuaalista häirintää. Kirjoituksia ovat laatineet monet liikunnan ja urheilun keskeiset toimijat sekä lapsuuden, nuoruuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijat. Julkaisun toivotaan lisäävän ymmärrystä ja herättävän keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeästä aihepiiristä.

Selvitys nuorisotyöstä Suomessa

NUORI2020 - kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä julkaistiin selvitys nuorisotyön tilasta Suomessa. Selvityksen toteutukseen osallistuivat Allianssi, Kuntaliitto, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto sekä Kirkkohallitus. Sen tulosten mukaan nuorisoalan toimijoita mietityttää erityisesti nuorisotyön resurssien riittävyys tulevaisuudessa, sillä rahoitus on vähentynyt hyvin eri kokoisissa kunnissa ja erityyppisissä järjestöissä. Selvityksellä kartoitettiin myös ensimmäistä kertaa nuorisotyön eri toimijatahojen käsityksiä siitä, miten erilaiset globaalit, yhteiskunnalliset ja nuorten maailmaan kuuluvat ilmiöt näkyvät nuorisotyössä. Selvitys löytyy kokonaisuudessaan verkkosivulta nuorisotyosta.fi. Tulokset ovat kiinnostavaa luettavaa myös ammatilliseen koulutukseen nuorisokasvatuksen näkökulmasta.

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelma hyväksyttiin joulukuussa. Hallitusohjelman mukaisesti VANUPOssa on otettu pääteemoiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Syrjäytymistä ehkäistään tehokkaimmin varmistamalla jokaiselle nuorelle merkityksellisen elämän edellytykset. 

Zoomin alueelliset koulutukset

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke järjestää kevään 2020 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään”. Alueelliset koulutukset on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille, Zoomin koordinoimille ESR-hankkeille sekä valtionavustushanketoimijoille. Koulutustilaisuuksien asiantuntija-alustajina toimivat Sanna Penttinen Opetushallituksesta ja Leena Penttinen Jyväskylän yliopistolta. Tilaisuudet toteutetaan alustajien ja alueellisten toimijoiden kanssa yhdessä keskustellen. 
 
Kevät 2020 koulutuspaikat ja ajankohdat
  • 5.3.2020 Helsinki
  • 24.3.2020 Tampere
  • 7.4.2020 Mikkeli
  • 27.5.2020 Rovaniemi

Zoomi-hankkeen uutiskirje

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen koordinoima Sujuvat siirtymät -ESR-osion hankkeiden yhteinen uutiskirje, joka kokoaa yhteen ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat Sujuvat siirtymät -verkoston toiminnasta. Kirje on tarkoitettu kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi.

Kuukauden nosto

Dude Show Your Digi! -ympäristön tavoitteena on, että osallistuja kehittää ja laajentaa digitalisaatio-osaamistaan, ja kykenee hyödyntämään sitä nykyaikaisessa työelämässä. Mallin tavoitteena on, että osallistuja tuntee IT-alan työelämävaatimukset ja oman osaamisensa ja osaa soveltaa taitojaan erilaisiin IT-alan töihin. Tavoitteen saavuttamiseksi paikalliset yritykset tarjoavat aitoja, työelämälähtöisiä tehtäväaihioita, joita osallistujat toteuttavat yhteistyössä hankkeen IT- ja elämänhallinta-ammatilaisten kanssa. Tehtävien kautta osallistujat pääsevät näyttämään taitonsa ja saavat konkreettista näyttöä osaamisestaan, jota he voivat hyödyntää työelämään hakeutuessaan.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan maaliskuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top