Valtakunnallinen toimintamalli 2. asteen opintoihin kiinnittymiseksi, läpäisemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Mallin tavoitteena on oppilaitosten henkilöstön valmiuksien lisääminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen opintoihin kiinnittymisen tueksi, opintojen keskeyttämisen ja negatiivisten erojen vähentämiseksi, läpäisyn tehostamiseksi sekä sujuvien siirtymien lisäämiseksi. Tämän mallin varsinaisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetushenkilöstö ja opiskeluhuollon palvelut. Mallin toimenpiteiden kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet. 

 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli lähestyy pudokkuuden ehkäisemistä rakenteellisella, toiminnallisella ja kulttuurisellakin tasolla. Malli koostuu neljästä osa-alueesta: 1.Oppilaitoksen kulttuuri sisältää käytössä olevat prosessit, rakenteet, arkirutiinit ja oppilaitoksessa vallitsevat arvot ja asenteet. Ne määrittävät, millaiset mahdollisuudet oppilaitoksessa työskentelevillä henkilöillä ja siellä toimivilla tiimeillä on onnistua pudokkuutta ehkäisevän toimintakokonaisuuden rakentamisessa. 2.Työote kuvaa, millä tavalla opiskelija kohdataan, jotta tämä vahvistuisi sosiaalisesti ja kasvaisi 2. asteen koulutuksessa oman elämänsä aktiiviseksi toimijaksi ja vastuunkantajaksi.3.Tukirunko toimii pudokkuutta ehkäisevien käytännön toimenpiteiden suunnittelun työkaluna ja auttaa oppilaitoksia varmistamaan, että nuorille on tarjolla riittävän monipuolisia ratkaisuja opintoihin kiinnittymiseksi. 4.Tiedolla johtamisen elementit, eli taustadata, herätteet ja mittarit, kertovat, kenen kohdalla ja milloin pudokkuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä. Ne varmistavat resurssien oikeanlaisen kohdistamisen sekä tuen oikea-aikaisuuden. Vaikuttavuus perustuu tiedolla johtamiseen, jossa data ja analysoitu tieto tuodaan osaksi päätöksentekoa ja operatiivisia toimenpiteitä. Tiedolla johtaminen auttaa näkemään toimenpiteiden käytännön vaikutukset. Malli ohjaa hyödyntämään opiskelijoista saatavaa taustadataa systemaattisesti ja reagoimaan herätteisiin nopeasti. Pudokkuusriskissä olevat opiskelijat kyetään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toimenpiteitä voidaan kohdentaa opiskelijoihin, jotka tarvitsevat lisätukea opintojen läpäisemiseksi.Toimenpiteitä ovat ryhmä- ja yksilöinterventiot. Yksilöinterventiolla tarkoitetaan tarveperusteista yksilön intensiivistä tukea. Ryhmäinterventiolla tarkoitetaan tarveperusteisia ryhmäkohdennuksia, opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja vertaistukeen perustuvia ryhmiä. 

 

Resurssit ja käyttöönotto: 

Tämä kohta täydentyy vaikuttavuusanalytiikan valmistuttua. Työotteen mukaisen asenteen voi ottaa käyttöön kuka vaan ja koska vaan.

 

Tulokset ja mittarit: 

1) Tiedolla johtaminen parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, sillä se varmistaa, että opiskelijan ongelmiin reagoidaan ajoissa ja hän saa tarvitsemaansa apua, eikä hän jää yksin ongelmiensa kanssa. Se myös parantaa oppilaitoksen sisäistä kustannusvaikuttavuutta ohjaamalla interventioiden kohdennuksia niistä hyötyville sekä tekemällä sellaisia toimenpiteitä, joista voidaan mitata olevan hyötyä. Lisäksi onnistuneet lisätoimenpiteet auttavat opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa loppuun, josta oppilaitos hyötyy taloudellisesti. Tiedolla johtamisen hyödyt vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla. Sen tavoitteena on väestön koulutustason nostaminen ja tätä myöten nuorten työllisyysasteen nostaminen. 

2) Tiedolla johtamisen ja mallin mittareita ovat:1) opiskelijan opintoja edeltävistä vaiheista kertovat taustatiedot 2) opiskelujen aikaisesta suoritusdatasta nousevat herätteet ja 3) opiskelun aikana ilmenneet muutokset opiskelijan hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä. Kun opiskelijatietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti ja opiskelijoiden haasteisiin vastata aikaisemmassa vaiheessa, seuraa vaikutuksia, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin, opintojen etenemiseen sekä oppilaitoksen talouteen.

Yhteystiedot: 
Eveliina Rantanen eveliina.rantanen@hdl.fi 050-3279922, Helsingin Diakonissalaitos sr

Lisää uusi kommentti

Go to top